Trả lời:

Do hình thức hóa đơn điện tử là dữ liệu hóa đơn được lưu trữ dưới định dạng điện tử chứ ko phải in ra giấy như các hình thức hóa đơn tự in, đặt in, vì vậy, cả bên bán và bên mua đều có thể lưu trữ bản gốc của hóa đơn điện tử. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và cơ quan thuế cùng khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn điện tử duy nhất. Do đó, hóa đơn điện tử không có khái niệm liên quan