Trả lời:

Khách hàng sau khi mua hàng sẽ được bên bán gửi cho hóa đơn điện tử dưới dạng file dữ liệu điện tử. Khách hàng không cần phải lưu trữ hóa đơn mà có thể tra cứu trên trang web tra cứu hóa đơn mà bên bán cung cấp. Nếu cẩn thận khách hàng có thể tải file hóa đơn điện tử về để lưu trữ. Trường hợp bên mua vẫn cần hóa đơn bản giấy để bộ phận kế toán lưu trữ theo Luật Kế toán thì bên mua có thể đề xuất bên bán in một bản hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử, ký đóng dấu và gửi cho mình.